DELTA

Laatste reactie 14/01/2021 14:09 door Rien
· Markeren als ongelezen
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Je hoort vaak dat een DELTA iets zegt over de kans dat een optie in the money eindigt. 
Stel nu dat bij een AEX van 640 en een optie CALL maart 660 heeft een DELTA van 45 (alleen maar een voorbeeld! ) betekent dit dat de kans dat de call in the money eindigt 45% is? Dus dat de kans dat de AEX 660 of hoger is bij expiratie 45% is? 
Bij puts dus omgekeerd: DELTA van put optie 640 bij AEX van 660 is -15 betekent dat de kans dat de AEX bij expiratie lager is dan 640 is 15%?
Als dit juist is, gaat de berekening uit van het idee dat koersen een normale verdeling volgen?

Ben benieuwd!
🔥 Jan Schotsman 1 week geleden geplaatst
@rienbogaarts @rienbogaarts2
DELTA (􀀧)
Delta is the rate of change of an option’s theoretical value as the
underlying changes in value. A common definition for delta is the rate of
change of an option’s theoretical value in relation to a one-point move in
the underlying. An option’s theoretical value actually changes with the
most infinitesimal move in the underlying. Another problem with the
one-point definitions is that one point means different amounts in
different markets, (e.g., strikes are five points apart in the OEX, S&Ps,
and many U.S. equities, but there are ten strikes in one point of CBOT
corn, four strikes in one point of Eurodollars, and one strike per point in
T-notes).
Many veteran traders believe that delta represents the probability
that the underlying will move sufficiently to bring the option in-themoney
at expiration and that a .50 delta means that there is a 50% chance
that the option will be in-the-money even if it is by only one tick.
However, I am told that that is incorrect, mathematically speaking. The
delta is used as the hedge ratio to determine what could be traded against
the underlying. It is often considered to be equivalent to an amount of
underlying at a specific price and at a specific point in time. Calls have a
positive delta and puts have a negative delta. The sum of the absolute
values of deltas add up to 1.00 (in this case, .51 for the call and –.49 for
the put). Some option pricing models calculate the sum of the deltas to
be slightly above or below 1.00, but this is not significant to the
discussion of delta at this point.
Look at the two sets of delta graphs for puts in Exhibit 3-3 and calls
in Exhibit 3-4. The call delta and the put delta at the same strike change
at the same rate but inversely. This is the first indication that calls can be
puts and puts can be calls. They become synthetically each other when
either is offset by an equal amount of the underlying.
Suppose that the expiration is tomorrow and that a call is just out of
the money. It looks as though it is going to expire worthless and the
delta will be close to zero. If, in the last few moments of the trading day,
the market were to rally, bringing the call in-the-money, then the delta
would change immediately to 1.00.
When there is a longer period of time to expiration, deltas change
more gradually. Their properties are similar to what happens to deltas
when implied volatility increases.
Just knowing that if volatility goes down it is like time going by
faster makes it easy to guess what would happen to in-the-money and
out-of-the-money deltas as volatility changes.
Without looking it up, most readers would guess that out-of-themoney
deltas go down as time goes by because there is less and less
chance that they will go in-the-money. When volatility goes down (See
Exhibit 3-5), the implication is that there is little chance for those out-ofthe-
money options to also go in-the-money. If in-the-money options stay
in-the-money over time, their delta will move toward 1.00 (–1.00 for inthe-
money puts) at expiration.
If volatility decreases, it makes sense that in-the-money calls will
have more of a chance of staying in-the-money, and so their deltas will
also move toward 1.00. The effect of changes in implied volatility is
often considered to be the most difficult sensitivity to comprehend.
However, it is not complicated if one remembers that a decrease in
implied volatility has the same effect on the option value as time going
by, and that an increase in implied volatility has the opposite effect.
🔥 Harm van Wijk 1 week geleden geplaatst
FF de vertaling:
Delta is de mate waarin de theoretische waarde van een optie verandert als de
onderliggende waardeveranderingen. Een algemene definitie voor delta is de snelheid van
verandering van de theoretische waarde van een optie in relatie tot een eenpuntsinzet
het onderliggende. De theoretische waarde van een optie verandert feitelijk met de
meest oneindig kleine beweging in het onderliggende. Een ander probleem met de
eenpuntsdefinities zijn dat een punt verschillende bedragen in
verschillende markten (bijv. stakingen zijn vijf punten van elkaar verwijderd in de OEX, S & P's,
en veel Amerikaanse aandelen, maar er zijn tien stakingen op één punt van CBOT
maïs, vier slagen in één punt van Eurodollars, en één slag per punt in
T-notes).
Veel ervaren handelaren zijn van mening dat delta de waarschijnlijkheid vertegenwoordigt
dat de onderliggende waarde voldoende zal bewegen om de optie in het geld te brengen
bij expiratie en dat een delta van 0,50 betekent dat er een kans van 50% is
dat de optie in-the-money zal zijn, ook al is het maar door één vinkje.
Mij ​​is echter verteld dat dat wiskundig gezien onjuist is. De
delta wordt gebruikt als de afdekkingsratio om te bepalen waartegen kan worden verhandeld
het onderliggende. Het wordt vaak beschouwd als gelijk aan een bedrag van
onderliggend tegen een bepaalde prijs en op een bepaald tijdstip. Oproepen hebben een
positieve delta en putten hebben een negatieve delta. De som van het absolute
waarden van delta's zijn opgeteld 1,00 (in dit geval 0,51 voor de call en -49 voor
de put). Sommige prijsmodellen voor opties berekenen de som van de delta's tot
iets boven of onder 1,00 liggen, maar dit is niet significant voor de
bespreking van delta op dit punt.
Bekijk de twee sets deltagrafieken voor putten in Figuur 3-3 en oproepen
in Figuur 3-4. De call-delta en de put-delta veranderen bij dezelfde slag
in hetzelfde tempo maar omgekeerd. Dit is de eerste indicatie dat er oproepen kunnen zijn
putten en putten kunnen oproepen zijn. Ze worden synthetisch in elkaar wanneer
beide worden gecompenseerd door een gelijk bedrag van de onderliggende waarde.
Stel dat de vervaldatum morgen is en dat er net geen oproep is
het geld. Het lijkt erop dat het waardeloos zal verlopen en de
delta zal bijna nul zijn. Als in de laatste paar momenten van de handelsdag
de markt zou zich herstellen, de call in-the-money brengen en vervolgens de delta
zou onmiddellijk veranderen in 1,00.
Wanneer er een langere tijd tot expiratie komt, veranderen delta's
meer geleidelijk. Hun eigenschappen zijn vergelijkbaar met wat er met delta's gebeurt
wanneer de impliciete volatiliteit toeneemt.
Gewoon weten dat als de vluchtigheid afneemt, het net als de tijd is die voorbijgaat
sneller maakt het gemakkelijk om te raden wat er met in-the-money en
out-of-the-money delta's naarmate de volatiliteit verandert.
Zonder het op te zoeken, zouden de meeste lezers dat onbenullige geld raden
delta's dalen naarmate de tijd verstrijkt omdat er steeds minder is
kans dat ze in-the-money gaan. Als de vluchtigheid afneemt (zie
Figuur 3-5), impliceert dit dat er weinig kans is voor mensen die niet in de
geldopties om ook in-the-money te gaan. Als in-the-money-opties blijven
in-the-money in de loop van de tijd, zal hun delta naar 1,00 (–1,00 voor in de-
geld zet) op de vervaldatum.
Als de volatiliteit afneemt, is het logisch dat in-the-money-calls dat ook zullen doen
hebben meer kans om in-the-money te blijven, en dat geldt ook voor hun delta's
ga ook richting 1.00. Het effect van veranderingen in de impliciete volatiliteit is
vaak beschouwd als de moeilijkste gevoeligheid om te begrijpen.
Het is echter niet ingewikkeld als men bedenkt dat een afname in
impliciete volatiliteit heeft hetzelfde effect op de optiewaarde als de tijd verstrijkt
door, en dat een toename van de impliciete volatiliteit het tegenovergestelde effect heeft.
Rien Bogaarts 1 week geleden geplaatst
Dank voor de vertaling
Rien Bogaarts 6 dagen geleden geplaatst
Conclusie: DELTA is niet de kans dat een optie in the money eindigt maar wel de verandering van de theoretische waarde van een optie als de onderliggende waarde 1 punt muteert. Dus een DELTA van 0,5 betekent dat de optiewaarde 0,5 stijgt als de AEX 1 punt stijgt. Let wel, na deze stijging is de DELTA ook weer veranderd. DELTA Neutraal betekent dat een combinatie van opties niet verandert bij een mutatie van de onderliggende waarde. In dat geval verandert de waarde van de optiecombinatie alleen door verloop van de tijd. 
Neem deel aan dit gesprek:
Je moet ingelogd zijn om mee te kunnen praten.
Topic gestart 11 January 2021 om 19:49
Aantal lezers 26
Aantal reacties 5